Divorci Exprés

L’anomenat Divorci Exprés, resulta de la modificació hi ha hagut en la Llei per a l’agilització dels tràmits del divorci, en funcionament des de l’any 2005. Es contemplen diverses modificacions entre les quals hi ha la reducció en el temps d’espera per accedir a la separació o divorci, ja que passa a ser de tres mesos, des que es va casar, i l’opció d’acudir directament al divorci, transcorreguts, com diem els tres mesos des de la celebració del mateix, suprimint-se la necessitat de sol·licitar prèviament la separació, que té el mateix temps d’espera que el divorci.
El divorci exprés, només es pot tramitar si hi ha acord entre els cònjuges en la seva presentació, i, prèviament, s’ha de redactar el conveni regulador, recollint els acords a què hagin arribat els cònjuges respecte a les mesures reguladores del

Divorci: pàtria potestat, guarda i custòdia dels fills, custòdia compartida, pensió alimentària, règim de visites, ús i gaudi del domicili familiar, pensió compensatòria si procedís, liquidació de béns.

Els tràmits a seguir són idèntics al supòsit de divorci de mutu acord i de la mateixa manera que els seus requisits, que poden consultar en el següent apartat:

Tràmits divorci o separació de mutu acord

Necessitem que ens remeti per correu electrònic, totes les dades que figuren a l’apartat de documentació necessària per al divorci de mutu acord. Un cop rebut, us posarem en contacte amb vostè via correu electrònic o telèfon i li demanarem documentació addicional si fos necessària. En cas de ser necessari, un dels nostres advocats els proporcionarà una mediació entre els cònjuges per arribar a possibles acords.
Mitjançant aquestes converses obtindrem la informació necessària per confeccionar el conveni regulador d’acord amb els acords previs arribats pels cònjuges.
Un cop elaborat l’esborrany del conveni regulador se’ls remetrà via correu electrònic, per tal d’aclarir dubtes i realitzar totes modificacions es considerin necessàries. Podrà contactar via correu electrònic o telèfon amb nosaltres en qualsevol moment per consultar els dubtes que els puguin anar sorgint.
Confeccionat el conveni regulador definitiu, se’ls remetrà per la seva signatura. Un cop signat per tots dos cònjuges, s’ha de remetre per correu ordinari certificat a l’advocat juntament amb la següent  documentació original:

  • Inscripció literal del matrimoni: s’ha de sol·licitar del Registre Civil de lloc on es va celebrar el matrimoni, o bé sol·licitar-la a www.justicia.es;
  • Inscripció literal del naixement dels fills del matrimoni: es de sol·licitar al Registre Civil del lloc de naixement oa www.justicia.es.

Només si ha existit prèviament la separació dels cònjuges, caldrà aportar el testimoniatge de la sentència de separació.
Ens posarem en contacte per a comunicar-los la data i hora en què han d’acudir al Jutjat per a la ratificació judicial del conveni regulador, i en pocs dies rebran la sentència de separació o sivorci, segons l’opció escollida, en el domicili facilitat.
El procediment es pot iniciar també per un sol dels cònjuges, amb el consentiment de l’altre, amb l’únic requisit d’haver signat tots dos, prèviament, el conveni regulador, i procedir a la seva ratificació judicial, també per tots dos cònjuges.
Per a la tramitació presencial, ha de sol·licitar cita a través de l’apartat Contacte, sent els passos a seguir similars als de la tramitació on-line.

[/fusion_text]

[/fullwidth]