Dret Administratiu

  • Assessorament i redacció d’escrits i plantejament de recursos en procediments administratius ( sancionadors, exporpiacions, reclamació de responsabilitat patrimonial davant l’administració, etc).
  • Direcció lletrada en procediments contenciosos-administratius davant les diverses instàncies judicials.