Dret de família

En aquesta àrea l’assessorarem amb la màxima claredat i efectivitat, ajudant-lo a identificar els problemes que més freqüentment es presenten a nivell jurídic en els processos de ruptura familiar quan hi ha fills menors, facilitant els recursos necessaris per a la seva resolució, tenint sempre en compte l’interès del menor i les necessitats del nostre client.

Els principals punts de divergència en un procés de ruptura són els relatius a l’atribució de l’ús del domicili familiar, l’atribució de la pàtria potestat i guarda i custòdia del menor, així com la distribució de les responsabilitats parentals i del temps dels progenitors amb mateix, l’establiment de pensions, indemnitzacions, etc.

La intervenció jurídica s’ha de fer abans, durant i després de la ruptura i del procés, per això comptem amb la col·laboració especialitzada en els diferents àmbits que es fan imprescindibles en l’àmbit familiar, així amb la figura psicòleg, assessor fiscal, mediador, consultors, auditors … amb acreditada experiència.

S’ha d’analitzar la presa de decisions de separació amb totes les conseqüències tenint una bona informació i intentant intervenir, si és possible, amb l’altra part. Durant el procés cal el suport i assessorament jurídic integral, a la finalització del mateix que fa imprescindible l’assessorament en la interpretació de les resolucions judicials, així com en el compliment de les mateixes.