Successions i donacions

En l’àmbit del dret de successions i donacions, entre uns altres:

 • Assessorament en matèria successòria i herències, tant en els aspectes civils com en la seva repercussió fiscal.
 • Procediments d’inventari i acceptació d’herència.
 • Particions hereditàries.
 • Procediments judicials de divisió d’herència.
 • Procedimens judicials d’intervenció i administració del cabal hereditari.
 • Procedimens judicials de testamentaria.
 • Reclamació de legítimes i lliurament de llegats.
 • Fideïcomissos i substitucions hereditàries.
 • Marmessors i administradors de l’herència.
 • Drets successoris del cònjuge vidu.
 • Revocació de testaments.
 • Declaració d’absència i declaració de defunció.

Judicis de capacitat i tutela

 • Processos d’incapacitació i declaració de prodigalitat.
 • Tutela i curatela.
 • Reintegració de la capacitat i modificació de l’abast de la incapacitació.
 • Demanda i oposició en els processos d’internament.

Matrimonial

 • Procediments judicials de separació i divorci de mutu acord i contenciosos.
 • Procediments de mesures provisionals, modificació i extinció de mesures definitives.
 • Execucions de procediments judicials en aquests processos.
 • Atribució de lús de l’habitatge familiar.
 • Reclamació d’aliments entre parents.
 • Compensacions econòmiques i prestacions compensatòries, així com els seus efectes fiscals.
 • Negociació i mediació.
 • Acords pre-matrimonials i en previsió de ruptura.
 • Estudi i assessoraments sobre la divisió de béns comuns i els seus efectes fiscals.
 • Capítols matrimonials.
 • Convenis reguladors.
 • Parelles de fet i convivències estables.

Dret contractual. Reclamacions per incompliment contractual.

Assessorament, negociació i formalització de tot tipus de contractes civils, així com en les seves implicacions fiscals. A manera d’exemple:

 • Contractes immobiliaris i d’obra.
 • Contractes de dipòsit.
 • Contractes de préstecs entre particulars i amb entitats bancàries.
 • Contractes de mandat, representació i apoderament.
 • Contractes de societats civils d’objecte civil, mercantil, particulars, universals.
 • Contracte d’arrendament de vehicles.
 • Contracte d’arrendament d’habitatge, temporada, locals de negoci.
 • Contracte d’arrendament rústic.
 • Contractes de compravenda.
 • Contractes de permuta (també immobiliària).
 • Contractes de garanties reals i personals (hipoteques, avals, etc).
 • Constitució de comunitats de béns. Propietat horitzontal.
 • Procediment de nul·litat contractual.
 • Defensem els interessos del client davant entitat financeres, assessorem i intervenim tant en el curs de la negociació i contractació bancària com posteriorment. Instem la impugnació de profuctes financers no transparents i dels seves clausules abusives.
 • Reclamació de danys i perjudicis derivats d’incompliment contractual.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Reclamacions per accidents ( lesions, etc).
 • Reclamacions de responsabilitat per culpa extracontractual.
 • Responsabilitat decenal de promotors i aquitectes.
 • Procediment de desnonament.

Drets reals i immobiliaris. Dret Registral. Arrendaments

 • Procediment de divisió judicial. Divisió de la cosa comuna.
 • Accions de reclamació de la propietat i de la possessió.
 • Adquisició preferent ( tanteig i retracte).
 • Usdefruit, ús i habitació.
 • Terceries de domini i de millor dret.
 • Expedients de domini i de major cabuda.
 • Desnonament exprés

A fi de disminuir els índexs de morositat al nostre país, així com reactivar el mercat de lloguer immobiliari, es van introduir a la fi de l’any 2009 una sèrie de modificacions sobre la Llei d’arrendaments urbans, Llei d’enjudiciament civil i Llei de la propietat horitzontal.

El conjunt d’aquestes modificacions s’ha denominat de manera informal com a nova llei de desnonament exprés, a travñes de la qual es pretén agilitzar els trámits judicials que versen sobre els impagaments en el lloguer d’un habtatge per part dels inquilins.

Les noves mesures adoptades tracten de reduir els terminis que fins avui requerien un procés de desnonament, el qual podia allargar-se fins als dotze mesos abans d’aconseguir expulsar als inquilins que han deixat de pagar la renda de lloguer.

[/fullwidth]