Concurs exprés: una ràpida solució per tancar la vostra empresa

Concurs exprés: una ràpida solució per tancar la vostra empresa

En aquests moments de crisi pel Covid-19, empreses i autònoms es veuen afectats pel dur cop que la pandèmia ha assestat a l’evolució de l’economia global. Com a conseqüència d’aquesta situació, moltes empreses es troben amb greus problemes de liquiditat, la qual cosa molt probablement els obligarà a iniciar la tramitació d’un concurs de creditors.

La Llei de Societats de Capital determina que davant d’una la situació d’insolvència d’una empresa, si no es procedeix en el termini de dos mesos a iniciar tràmits de concurs de creditors des que l’esmentat estat s’ha generat, l’administrador de l’empresa passarà a ser responsable solidari dels deutes de la societat nascuts en determinades condicions.

El concurs de creditors és un procediment judicial mitjançant el qual una empresa prova de sanejar les responsabilitats adquirides amb els creditors l’objectiu del qual consisteix a resoldre els seus problemes de liquiditat i buscar una viabilitat per a l’empresa. Quan un concurs no acaba bé per impossibilitat de trobar una sortida davant dels problemes econòmics existents, es finalitza amb una liquidació.

El procés concursal acostuma a resultar un procés llarg i costós, no obstant existeix una figura prevista per la llei que ve a simplificar els tràmits en determinats casos. Aquesta és la finalitat del concurs de creditors exprés, un procediment excepcional en el qual s’extingeix l’empresa de manera immediata sense que hi hagi prèviament una liquidació de béns.

El concurs exprés és una figura que preveu l’actual Llei Concursal en el seu article 176 bis 4, la particularitat més rellevant de la qual és que el concurs es declara i s’acaba mitjançant un únic acte, permetent amb això un tancament ràpid de l’empresa.

Les empreses que poden beneficiar-se d’aquest tipus de concursos són aquelles que, estant en situació d’insolvència, no tinguin patrimoni, o en cas de tenir-lo, sigui residual a efectes de liquidació.

A més de l’anterior susdit, és imprescindible que l’empresari hagi actuat amb bona fe per poder optar a aquesta figura, ja que la llei estableix que, de l’anàlisi que fa el Jutge del concurs, no poden detectar-se irregularitats que puguin derivar en una acció de reintegració, impugnació o de responsabilitat. En resum, és important acreditar que l’administrador de la companyia ha estat diligent i que la situació d’insolvència s’ha generat per una causa objectiva.

Els efectes d’un concurs de creditors exprés per a un administrador social no difereixen respecte als d’un concurs de creditors ordinari. Malgrat això, les diferències en les tramitacions d’ambdós sí que són de gran transcendència, ja que el concurs exprés suposa per als deutors un important estalvi de temps i de diners respecte del concurs ordinari.

És un procés més econòmic al no existir la fase comuna, de conveni o de liquidació ni tampoc la figura de l’administrador concursal.

A més, la tramitació judicial és més breu, ja que el jutge dicta en la mateixa interlocutòria l’obertura i el tancament del concurs, l’extinció de la societat i el tancament del full registral. Procedint, també, a la inscripció al Registre Públic Concursal i la publicació al BOE i al tauler d’anuncis del mateix jutjat.

Finalment, val a ressaltar el fet que aquest tipus de procediment no suposa un estigma o punt final a la iniciativa empresarial futura de qui ha demostrat ser un bon empresari. De fet, igual com passa quan un concurs ordinari és qualificat com a fortuït, l’empresari podrà iniciar una nova activitat empresarial sense cap problema.

Vist el panorama actual i en el cas que us es vegeu afectats per una situació similar, us recomanem que acudiu a un advocat que pugui assessorar-vos i defensar els vostres drets adequadament.