Divorcis de mutu acord després del confinament

Amb el confinament i l’especial situació de pandèmia que estem vivint s’ha generat una nova situació tan excepcional que ha portat al fet que moltes parelles entressin en crisi. Les hores d’aïllament a la llar familiar, així com la incertesa general existent avui estan comportant que moltes relacions fins ara estables, i que ja arrossegaven problemes en la seua convivència, ara reportin fallides.

Segons l’Associació Espanyola d’Advocats de Família (AEAFA), això generarà una al·luvió de noves demandes als Tribunals, així com un possible col·lapse judicial.

L’any 2015 va entrar en vigor el conegut com a divorci exprés, que comportava un estalvi de costos tant en termes de temps com econòmics. Els requisits perquè aquest tipus de divorci pugui tramitar-se, entre d’altres, és que es tracti d’un divorci acordat entre les parts (de mutu acord) que vindrà a recollir-se en un conveni regulador firmat pels cònjuges i en què hauran de ratificar-se davant del jutge, que posteriorment serà homologat per mitjà de sentència judicial en el cas que reuneixi els requisits necessaris. En el cas que hi hagi fills menors, caldrà acompanyar a la demanda el pla de parentabilitat. A més, si hi ha menors el fiscal serà part en el procés i haurà de pronunciar-se defensant els seus drets. Per tant, a l’esmentat conveni es recollirà qui ostenta la guarda i custòdia (si aquesta és compartida o l’exercirà en exclusiva un dels cònjuges), el règim de visites que correspongui al cònjuge no custodi amb el fill menor, la pensió d’aliments, així com el repartiment de les despeses extraordinàries entre els cònjuges, l’ús de l’habitatge habitual i, en el seu cas, la liquidació de béns comuns, així com l’assumpció d’obligacions i dèbits.

En el supòsit que no hi hagués cap acord possible, o l’acord presentat no fos homologat pel jutge, s’haurà d’interposar un procediment de divorci contenciós, per la qual cosa els termes judicials es faran més extensos, el cost econòmic i personal també seran més alts, encara que, és clar, dependrà de la complexitat del mateix assumpte. En aquest cas, una vegada presentada la demanda i contestada aquesta, s’assenyalarà dia i hora per a la celebració de la vista oral, per posteriorment dictar-se sentència.

En moltes ocasions, per les especials circumstàncies concurrents, es presenten mesures provisionals prèvies o coetànies a la demanda, per tal de poder donar una solució “provisional” i més ràpida mentre es tramita el procediment principal de divorci. Aquesta interlocutòria provisional resulta irrecurrible.

L’any 2015, amb la Llei de Jurisdicció Voluntària, es va obrir una altra possibilitat per divorciar-se, concretament el divorci davant de notari.

Serà competent el notari de l’últim domicili comú o del domicili o residència de qualsevol dels sol·licitants. Aquesta figura té un caràcter més restrictiu, en tant que només s’hi podrà recórrer en el supòsit que no hi hagi fills menors d’edat no emancipats o amb la capacitat modificada judicialment que depenguin dels progenitors (ja que en un altre cas només serà competent el jutge). Si existissin fills majors d’edat o menors emancipats hauran de prestar el seu consentiment davant del Notari respecte de les mesures que els afectin per no comptar amb ingressos propis i conviure al domicili familiar. En aquest cas, també serà necessari que hi hagi mutu acord entre els cònjuges, així com que hi assisteixin amb un advocat que assessori la parella i que també firmarà l’escriptura.

Vist el panorama actual, i en el cas que vostè es vegi afectat per una situació similar, li aconsellem que sol·liciti els serveis d’un advocat que pugui assessorar-lo i defensar els seus drets adequadament.