El TJUE es pronuncia sobre l’IRPH

El TJUE es pronuncia sobre l’IRPH

El passat dia 3 de març es va donar a conèixer l’esperada sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre l’IRPH (Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris). En la resolució s’entén que correspon als jutges nacionals efectuar en cada cas el control sobre l’abusivitat, per la qual cosa no fixa un criteri general, com havia fet en les clàusules terra, sinó que haurà de considerar-se cada contracte de préstec en què es va incloure l’índex. Per al Tribunal Europeu, encara que l’IRPH és legal, ha de ser sotmès a un control de transparència. El Tribunal deixa en mans del jutge espanyol la valoració de la prova concurrent, i, per tant, la decisió de si ha de ser declarada nul·la per abusiva.

Com a conseqüència, el jutge competent serà el que haurà de realitzar un control de transparència, és a dir, si la clàusula en qüestió resulta clara i comprensibles les conseqüències per al consumidor.

En la fase probatòria s’haurà d’atendre, entre altres qüestions, tant la informació precontractual com la contractual que es va proporcionar al client sobre l’IRPH. Val a recordar que el Tribunal Suprem s’havia pronunciat sobre l’esmentada qüestió l’any 2017, entenent que superava el control de transparència, per la qual cosa no era abusiu. A partir d’aquell moment, molts consumidors afectats van quedar pendents d’un futur pronunciament sobre la qüestió per part del Tribunal Europeu.

A partir d’ara s’obre una nova oportunitat per plantejar la nul·litat de l’índex per a aquells consumidors que se’n trobin afectats. En canvi, els que van preferir no esperar al pronunciament de la justícia europea, obtenint una sentència ferma, no podran sotmetre la qüestió novament, atès que ja existirà cosa jutjada. L’associació de consumidors ADICAE aconsella que abans d’interposar una demanda és més convenient contactar amb la corresponent entitat financera per tal d’intentar arribar a un acord, i, en un altre cas, reclamar judicialment.

No obstant això, recomanem encaridament que els esmentats tràmits preprocessals s’efectuïn de la mà d’un advocat especialista en temes bancaris que pugui defensar els vostres interessos econòmics, així com supervisar els acords oferts per l’entitat bancària (valorant, per tant, quins són les conseqüències de l’acord en totes les seues dimensions, incloent-hi una possible renúncia a futures accions judicials).

La finalitat de l’anul·lació de la clàusula d’IRPH suposarà, almenys, la substitució de l’índex per l’euríbor, amb la conseqüent devolució del que s’ha abonat de més per l’aplicació, ja que els clients bancaris que el van escollir com a índex de referència han estat pagant interessos molt més elevats pels diners prestats que aquells als quals es va aplicar l’euríbor.

Vist el panorama actual, i en el cas que us vegeu afectats per una situació similar, us aconsellem que poseu el vostre cas en mans d’un advocat especialista que pugui defensar els vostres drets.