Nova llei per a la prohibició de les trucades spam

Des del passat 29 de juny es reconeix el dret dels usuaris a no rebre trucades comercials si no ho han consentit explícitament. Aquest dret el regula la Llei 11/2022, de 28 de juny, General de Telecomunicacions, que trasllada la Directiva Europea 2018/1972 per la qual s’estableix el Codi Europeu de Comunicacions Electròniques. La norma va entrar en vigor l’endemà de la seua publicació al BOE, o sigui el 29 de juny del 2022, no obstant, el dret dels usuaris a no rebre trucades no desitjades amb finalitats de comunicació comercial (les denominades anomenades spam) va entrar en vigor un any més tard, el passat 29 de juny del 2023.

La llei es justifica com una normativa l’objecte de la qual és protegir els drets dels consumidors. La norma només podrà ser exceptuada en el cas que el ciutadà hagi consentit prèviament i expressament a rebre-les. Si la relació comercial ja no està en vigor i no ha existit interacció amb l’empresa durant l’últim any, tampoc podran realitzar-se.

Malgrat l’anterior, la normativa preveu supòsits que permeten trucades comercials quan es tracti d’empreses de les quals l’usuari és client i aquesta li ofereixi millores. S’exceptuen també les trucades no realitzades per humans, sinó per robots o des de centraletes ubicades en altres països. Fins aquest moment existia la norma general que només estaven prohibides les trucades als qui així ho haguessin manifestat.

A tall d’exemple, la inclusió a la coneguda Llista Robinson comportava un blindatge davant de les trucades spam. Amb l’entrada en vigor de les noves disposicions s’inverteixen els termes, de manera que no fa falta manifestar res perquè no puguin realitzar-se.La normativa regula un règim sancionador per als casos d’incompliment de les prohibicions. Aquestes infraccions podran ser denunciades davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), que iniciarà un procediment sancionador contra l’empresa que ha comès la infracció.

Es preveuen sancions molt costoses. Els articles 106 a 109 regulen les infraccions i les seues sancions, que van des de lleus a molt greus, sent proporcionades les sancions a les infraccions previstes. A les empreses que incompleixin aquesta normativa se’ls podran imposar multes de fins a 100.000 euros per la comissió d’una infracció lleu.Malgrat aquest canvi normatiu, haurem d’estar atents a la seua aplicació, així com al seu compliment per part de les empreses que facin aquestes trucades.

A partir d’ara, les persones que no vulguin rebre-les hauran de parar molta atenció a les condicions que hi hagi redactades als contractes que firmin, ja que segurament s’optarà per introduir clàusules que contindran l’oferiment del consentiment exprés requerit per la llei. A la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades s’estableix com actuar en cas de rebre una trucada spam.

Vist el panorama actual, i en el supòsit que vosaltres us trobeu en una situació similar, us aconsellem que contracteu els serveis d’un advocat que pugui assessorar-vos i defensar els vostres drets adequadament. Els recordem que a Huguet Ostáriz Abogados comptem amb una llarga experiència defensant els drets dels nostres clients, ens avalen els nostres casos d’èxit.

Article publicat per Ana Huguet en el Diari El Segre, premi aquí per accedir.