Una altra clàusula abusiva: any comercial per al càlcul d’interessos

Ordinàriament el tipus d’interès en les operacions bancàries s’estableix amb caràcter anual. No obstant això, la liquidació dels préstecs sol fer-se mitjançant un pagament mensual. Per al seu càlcul és necessari obtenir l’interès diari, de manera que multiplicant aquesta suma pels dies del mes s’obtindrà la quantitat d’interès que s’haurà de satisfer cada mes.

Històricament, atesa la dificultat que suposava aplicar en les fórmules de càlcul d’interessos la diferenciació entre anys de 365 dies i anys de traspàs de 366 dies, es va optar per l’ús de l’any comercial de 360 dies en el denominador de la fórmula del càlcul d’interès. L’any comercial suposa fingir que cada mes té 30 dies i que l’any té 360 dies exactament. Des del moment en què es van incorporar al món laboral les calculadores i ordinadors, la utilització d’aquest arrodoniment va quedar sense justificació. Però, a la pràctica, l’ús de l’any comercial es va dilatar en el temps fins als nostres dies.

Les conseqüències de la seua aplicació, reportar interessos tots els dies de l’any (365 dies) amb una base de càlcul de 360 dies. Comporta un increment dels interessos que s’acaben pagant als bancs per l’operació de préstec. A tall d’exemple, partint d’un contracte de préstec de 200.000 euros a amortitzar en trenta anys, amb un tipus d’interès variable d’Euribor més un diferencial de l’1,20 per cent, el mètode 365/360 suposaria un perjudici per al deutor d’1.910,72 euros comparat amb el mètode de càlcul 365/365 i de 2.029,89 euros en el de càlcul 360/360. Per als bancs suposa una manera d’elevar el tipus d’interès. Aquest increment de l’interès abonat efectivament s’ha situat en un 1,39 per cent en els anys normals i d’un 1,67% en els anys de traspàs sobre el tipus d’interès pactat als contractes.

Malgrat això, el mètode 365/360 no s’ha aplicat per al càlcul de pagament d’interessos a favor del client bancari en els dipòsits, utilitzant en aquest últim cas el sistema 365/365. Aquesta diferència de tracte suposa realment que el banc es beneficia en el pagament d’interessos de dipòsits d’una fórmula equilibrada per a les dos parts del contracte, mentre que quan ha de cobrar interessos per les seues operacions de préstec l’aplicació de l’any comercial crea un desequilibri que l’afavoreix.

Aquest ús bancari resulta contrari a la normativa de protecció als consumidors, així com també contradiu els criteris establerts pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en sentència de 14 de març del 2013.

Els nostres Tribunals han considerat abusiva l’esmentada clàusula contractual quan en la fórmula matemàtica per al càlcul d’interessos s’utilitza com a denominador els dies de l’any comercial (360 dies) i com a numerador els dies naturals anuals (365 o 366 dies). A més, entén que resulta abusiva quan és una fórmula imposada per algunes entitats bancàries que perjudica al consumidor.

Finalment, cal indicar que la Directiva 2014/17/UE de 4 de febrer de 2014 sobre els contractes de crèdit celebrats amb els consumidors per a béns immobles d’ús residencial rebutja l’aplicació de fórmules de càlcul d’interessos basades en l’any comercial (365/360) i estableix el mètode de càlcul 365/365.

Vist el panorama actual, i si vostè es troba en la situació exposada, li recomanem que consulti un advocat especialista que pugui assessorar-lo i defensar els seus drets adequadament.