Compartir dècim de loteria: uns consells pràctics

Compartir dècim de loteria: uns consells pràctics

El dia 22 de desembre se celebrarà el sorteig de la loteria de Nadal. Existeix una arrelada costum de compartir la compra de dècims de loteria entre amics, familiars i companys de feina. Per això, voldríem aprofitar aquesta oportunitat per assessorar-vos i poder evitar problemes a l’hora de cobrar i repartir el premi entre els seus diversos partícips. És recomanable que quedi perfectament identificat el nom, cognoms, DNI, participació o quantitat que juga cadascun dels que el comparteixen, així com el número, fracció, sèrie del dècim i data del sorteig.

Aquesta prova documental pot ser vàlidament constituïda ja sigui mitjançant fotocòpies, fotografies, documents privats de qualsevol tipus, així com documents notarials. Si més no, us aconsellem que feu una fotocòpia de les dos cares del dècim compartit, així com també del número d’identitat (DNI) de cada un dels partícips, determinat en quina proporció, així com qui queda com a dipositari del document, firmant-lo per tots plegats.

És convenient prendre totes aquestes precaucions ja que el dècim de loteria és un document al portador, la qual cosa significa que qui el posseeixi està plenament legitimat per reclamar-ne el pagament.

Si resultem afavorits amb un premi el dia 22 de desembre l’haurem de cobrar abans que transcorrin 3 mesos des que es va celebrar el sorteig. El mecanisme que podrem utilitzar per fer-lo efectiu és divers en funció de la quantia amb què la fortuna ens hagi afavorit. Així, si el premi és inferior a 1.000 euros, podreu cobrar-lo en una administració de loteries, si el premi es troba entre 1.000 i 5.000 euros, a les entitats bancàries que siguin designades a l’efecte per Loteries i Apostes de l’Estat o en les seues delegacions comercials.

Si el premi és més gran només es podrà acudir a les entitats bancàries designades per l’esmentat organisme de loteries. És important recordar que qualsevol transacció superior a 2.500 euros no pot efectuar-se en efectiu.

A efectes impositius, cal recordar que l’Agència Estatal de l’Administració Tributària retindrà el 20 per cent del premi. A la loteria de Nadal del 2018 s’estableix una quantia exempta de 10.000 euros i per al proper any 2019 de 20.000 euros (tal com s’ha establert a la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018). Fins ara la quantitat exempta era de 2.500 euros. Per tant, l’esmentada retenció del 20 per cent s’aplicarà a partir de les sumes exemptes, aquest any a partir dels primers 10.000 euros.

Si el premi fos compartit, l’esmentada exempció s’aplicarà prorratejada en funció de la participació de cada persona. Val a destacar que per evitar que Hisenda vulgui recaptar més tributs mitjançant l’impost de donació, és recomanable que si es cobra el premi a través del banc, sigui el mateix banc qui ingressi la quantitat corresponent a cada un dels copartícips del premi, i en proporció amb la seua participació. I això perquè en el supòsit que es fessin transferències entre comptes podria pressuposar-se que s’ha produït un nou fet impositiu que justificaria un nou gravamen mitjançant l’impost de donacions.

És molta la casuística dels nostres tribunals que ve a tractar sobre casos en què hi ha controvèrsia per cobraments de dècims compartits, que corrobora la necessitat de ser cautelosos. També en els supòsits en què els dècims es perdin o siguin sostrets podria sol·licitar-se mesures cautelars davant del jutge competent per tal de suspendre el cobrament del premi, en tant que s’aclareix qui està realment legitimat per fer-ho.

Vist el panorama actual, i en el supòsit que us veiéssiu afectats per una situació similar, us aconsellem que contracteu els serveis d’un advocat que pugui assessorar-vos i defensar els vostres drets.

Share This