Condemna a Orange per incloure clientsen fitxers de morosos

En data 2 de gener el jutjat del mercantil número 1 de Pontevedra va dictar sentència condemnant Orange al considerar abusives determinades pràctiques exercides. La causa és perquè la companyia habitualment incloïa els seus clients en fitxers de morosos per deutes que els reclamaven després de finalitzar la seua relació contractual, amb què es mostrava disconforme la seua clienta (consumidor). A la sentència ordena el cessament immediat de tals pràctiques abusives, així com l’obligació que s’abstingui en el futur de reiterar-les.

A més, haurà de publicar a la seua costa en un diari de tirada nacional la resolució, per a la qual cosa disposarà d’un termini de vint dies des de la fermesa de la sentència. Finalment, estableix que, en el cas que en el futur repetís tal conducta, se li imposarà una multa coercitiva de 60.000 euros, entenent que s’incorre novament en l’esmentada conducta “cada vegada que recaigui sentència ferma, dictada en qualsevol procés, que condemni Orange Espagne SAU per la realització d’aquestes pràctiques abusives prohibides”. El ministeri fiscal va interposar demanda de judici verbal contra Orange, exercint l’acció col·lectiva d’aturada.

Va plantejar el litigi per considerar que la societat lesionava els drets i interessos dels consumidors, atesa la conducta de la companyia consistent a mantenir com a pràctica generalitzada l’“amenaça d’inclusió [i posterior inclusió efectiva]” en fitxers de solvència patrimonial “clients que havien mantingut una relació contractual amb Orange i que s’havien donat de baixa dels seus serveis o efectuat la portabilitat a una altra companyia”. La mercantil s’hi va oposar manifestant que la seua activitat era totalment legítima.El fonament tercer de la sentència defineix la pràctica abusiva desenvolupada per Orange de la següent manera: “La inclusió de consumidors que són o van ser clients d’Orange a qualsevol fitxer de solvència patrimonial per deutes reclamats després de l’acabament de la relació contractual [perquè els clients s’han donat de baixa o han realitzat la portabilitat a un altre operador], quan aquests consumidors s’oposen al pagament de tals deutes, sense que abans haguessin incorregut en cap impagament del degut a la companyia ni haguessin estat inclosos als fitxers de solvència patrimonial per mancar de solvència o per presentar risc de morositat en el compliment de les seues obligacions dineràries”.Contràriament a l’anterior, el jutjador considera que no poden entendre’s injustificats els casos que s’inclou en fitxers de morosos quan es tracti de clients “a qui ja els han estat reclamats deutes anteriors a l’acabament de la relació contractual el pagament del qual han negat injustificadament, o de persones que ja havien estat inscrites anteriorment a tals fitxers per mancar de solvència o presentar risc de morositat en el compliment de les seues obligacions dineràries”. En tal cas, la seua constància a la llista de morosos podria considerar-se legítima.Amb l’esmentada activitat, la Fiscalia mostra la seua proactivitat també en favor dels drets dels consumidors.

Vist el panorama actual, i en el cas que us trobeu en una situació similar, us aconsellem que contracteu els serveis d’un advocat que pugui assessorar-vos i defensar els vostres drets adequadament. Els recordem que a Huguet Ostáriz Abogados comptem amb una llarga experiència a defensar els drets dels nostres clients, els nostres casos d’èxit ens avalen.

 

Article publicat per Ana Huguet en el Diari El Segre, premi aquí per accedir.