El Tribunal Suprem concedeix la pensió de viudetat a una divorciada l’exmarit de la qual pagava el préstec hipotecari

El Tribunal Suprem concedeix la pensió de viudetat a una divorciada l’exmarit de la qual pagava el préstec hipotecari

El passat 27 de maig el Tribunal Suprem va dictar una sentència mitjançant la qual va concedir una pensió de viudetat a una dona divorciada l’exmarit de la qual pagava la hipoteca de l’habitatge habitual a tall de compensació.

En aquest cas, els cònjuges van dividir el seu patrimoni després del divorci de manera que l’esposa es va adjudicar l’habitatge familiar i el marit, el negoci familiar. S’ha d’esmentar que l’habitatge habitual es trobava gravat per dos préstecs hipotecaris i que, en canvi, el negoci familiar no tenia ni càrregues ni pèrdues. Com a conseqüència d’això, si bé no es va fixar cap pensió compensatòria al conveni regulador, sí que es va pactar que l’exmarit, a més dels aliments a la menor, es faria càrrec dels préstecs que gravaven l’habitatge familiar adjudicat a l’esposa.

Com a regla general, la fixació d’una pensió compensatòria és un requisit necessari perquè una persona divorciada pugui accedir a la pensió de viudetat després de la mort del seu excònjuge. Aquesta regla té com a excepció si la dona pot acreditar que va ser víctima de violència de gènere estant vigent el matrimoni. D’aquesta manera, quan la dona va sol·licitar la pensió de viudetat, l’Institut Social de la Marina l’hi va denegar perquè no s’havia estipulat cap pensió compensatòria pròpiament dita al conveni regulador de divorci.

Doncs bé, aquesta nova sentència dictada per l’Alt Tribunal va equiparar la pensió compensatòria amb el pagament del préstec hipotecari que ja abonava mensualment l’exmarit fins a la seua mort i va decidir concedir la pensió de viudetat a l’excònjuge supervivent.

La finalitat amb què l’ordenament jurídic va instaurar la pensió de viudetat en els supòsits de divorci o de separació judicial és la de compensar la pèrdua d’uns ingressos que percebia un dels cònjuges per part de l’altre.

Tenint en compte aquesta visió finalista, el Tribunal Suprem va entendre que el pagament del préstec hipotecari que havien acordat al conveni tenia un objectiu similar al d’una pensió compensatòria l’estipulació de la qual era necessària per poder accedir a la pensió de viudetat.

Així doncs, conclou el Tribunal Suprem que cal entendre que qualsevol suma periòdica fixada en favor d’un dels excònjuges (sense comptar els aliments dels fills) té la mateix finalitat que la pensió compensatòria i, com a conseqüència d’això, es permetrà a l’excònjuge sobrevivent l’accés a la pensió de viudetat.

Vist el panorama actual, i en el cas que vosaltres us vegeu afectats per una situació similar, us aconsellem que poseu el cas en mans d’un advocat que pugui informar-vos i assessorar-vos adequadament.

Article escrit per Ana Huguet publicat en el Diari El Segre: premi aquí per accedir al link.