Estat d’alarma i règim de visites

Estat d’alarma i règim de visites

Amb la nova situació creada per l’estat d’alarma, els despatxos d’advocats estem rebent múltiples consultes de pares separats plantejant-nos si queden o no suspesos els règims de visites amb els fills menors. És un debat que es troba a l’ordre del dia, més mentre s’atansa el cap de setmana i molts menors s’han de desplaçar al domicili dels seus pares per poder disfrutar del règim de visites.

El Reial Decret 463/2020 de 14 de març estableix al seu article 7 quines són les excepcions a la limitació de la circulació de les persones. En l’esmentada norma es determina quan i en quines circumstàncies es podrà circular per les vies d’ús públic, regulant en l’apartat e) la possibilitat que les persones circulin per a l’“assistència i cura de gent gran, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables”.

El mateix article 7-2 concreta que es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies públiques per efectuar l’esmentada activitat.

Posteriorment, en data 17 de març, es va modificar per mitjà del Reial Decret 465/2020 el 463/2020 disposant: “Durant la vigència de l’estat d’alarma les persones únicament podran circular per les vies o espais d’ús públic per a la realització de les següents activitats, que s’hauran de realitzar individualment, tret que s’acompanyi persones amb discapacitat, menors, gent gran o per una altra causa justificada.”

Com a conseqüència de l’anteriorment esmentat, sembla que excepcionalment es podrà circular per la via pública per emprendre el trasllat de menors i, per tant, exercir el dret de visites.

A més, l’esmentat trasllat podrà dur-se a terme individualment, és a dir, només el progenitor i els menors podran circular amb motiu de l’exercici del dret de visites. Com a lletrada en exercici, considero que l’estat d’alarma en cap moment no ha exceptuat l’obligació que tots tenim de complir les sentències, ni tampoc, en aquest cas concret, ha establert la suspensió dels esmentats règims de visites.

Més aviat al contrari, el Reial Decret referit preveu que el trànsit per vies d’ús públic de menors acompanyats per un progenitor pugui efectuar-se (i per això s’exceptua expressament la limitació de circulació de persones a l’art. 7).

Per tant, tret que fos desaconsellable per motius de salut (fins i tot al presentar el progenitor que ha d’exercir les visites o els menors símptomes de contagi del Covid-19, o també amb caràcter preventiu davant de la convivència amb persones grans o de risc) s’haurà de complir amb l’acordat per la sentència judicial. En cas que no es faci voluntàriament es podrà acudir a un procés judicial d’execució forçosa. En el supòsit que no hi hagi resolució judicial es podrà acudir a l’establert a l’art. 158 del Codi Civil o art. 236-3 del Codi Civil de Catalunya per tal que per mitjà de la intervenció judicial s’ofereixi una solució.

El web de l’Associació Espanyola d’Advocats de Família (AEAFA) ofereix informació sobre les qüestions més habituals que poden plantejar-se en aquests casos. Amb caràcter prioritari recomana: “Davant de tot, sentit comú i acords entre progenitors en benefici de la societat i els menors. Evitem la judicialització d’aquesta situació a causa de la falta de mitjans.”

A la mateixa pàgina web manifesta: “L’interès del menor està per sobre de qualsevol altre dret, però amb caràcter general no pot utilitzar-se aquest criteri per automàticament suspendre els règims de visites. És compatible salvaguardar l’interès del menor amb el compliment de les visites, ja que també és un dret del menor relacionar-se amb ambdós progenitors.”

Vist el panorama actual i en el cas que us trobeu en una situació similar, us aconsellem que acudiu a un advocat que pugui informar-vos i defensar els vostres drets adequadament.