La DGT recorda la sanció que rebrà el titular del vehicle si es nega a identificar el conductor infractor

A començaments d’aquest mes de febrer, el Jutjat Contenciós número 6 de Madrid va dictar una sentència històrica mitjançant la qual va anul·lar una multa per excés de velocitat a l’entendre que no hi havia prova a l’expedient administratiu que el recurrent fos el conductor del vehicle en el moment de la infracció.

El que va ocórrer va ser que un helicòpter de la DGT va captar un vehicle circulant a 160 kms/hora en una autovia on la limitació era de 120 kms/hora. Des de la DGT, van demanar a l’amo del cotxe que identifiqués el conductor del vehicle o que abonés els 300 euros de sanció.

L’amo del cotxe es va negar a identificar el conductor i va sol·licitar al seu advocat que recorregués tant la sanció econòmica com la retirada de dos punts del carnet que comportava la infracció.

Després de la presentació de les al·legacions que van considerar oportunes, el jutjat es va pronunciar anul·lant la sanció i va manifestar que, en cas d’imposar-se aquesta, s’estaria vulnerant la presumpció d’innocència de l’amo del cotxe o de la persona que hauria estat sancionada, ja que no s’havia demostrat qui estava conduint el vehicle en el moment de la infracció.

En suma, es prohibeix a la DGT multar i treure punts si l’infractor no està correctament identificat.

No obstant això, la DGT no va tardar a pronunciar-se sobre el tema mitjançant un tuit, en el qual va aclarir quina és la culpabilitat en què incorre el propietari del vehicle si intenta encobrir l’infractor i com se’l pot sancionar.

En el cas que a la DGT no li sigui possible identificar el conductor d’un vehicle que hagi comès una infracció, demanarà les esmentades dades a la persona que consti com a titular del vehicle mitjançant un requeriment.

El termini per contestar el requeriment és de 20 dies naturals, a comptar des de l’endemà de rebre la notificació.

Si el propietari del vehicle es negués a contestar al requeriment per no perjudicar la persona culpable, l’esmentada actuació li suposarà la imposició d’una multa que, encara que no comportarà la pèrdua de punts del carnet, sí que serà una multa de quantia molt elevada. A més, no podrà beneficiar-se de la reducció del cinquanta per cent pel pagament dins del període voluntari.

Per exemple, en el cas d’un excés de velocitat qualificat com a infracció molt greu, la multa per a l’infractor seria de 600 euros, però si no es coneix la identitat del conductor i el propietari del vehicle es negués a identificar-lo, aquesta es triplicaria fins als 1.800 euros. Per aquest motiu, es recomana atendre el requeriment efectuat per la DGT.

Vist el panorama actual, i en el cas que us trobeu en alguna situació similar, us recomanem que poseu el vostre cas en mans d’un advocat en la matèria que us assessori i pugui defensar els vostres drets.