Una segona oportunitat per als avaladors

Durant tots aquests anys moltes persones s’han endeutat per poder adquirir un habitatge, un negoci, un cotxe, etcètera. En nombroses ocasions, els analistes de risc de les entitats bancàries sol·licitaven, a més, garanties addicionals per a la devolució dels préstecs segons les condicions acordades.

Entre aquests garants es troba la figura de l’avalador o fiador, que haurà de pagar i respondre amb els seus béns presents i futurs en el cas que el deutor principal no pagui. La Llei de Segona Oportunitat permet obtenir el benefici d’exoneració del passiu insatisfet (BEPI), és a dir, la cancel·lació dels deutes per a aquelles persones que estiguin passant per un difícil moment econòmic.

El Codi Civil estableix que les obligacions del fiador s’extingeixen alhora que la del deutor, i per les mateixes causes que les altres obligacions (art. 1847 CC). Malgrat això anterior, l’art. 502 del Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Concursal, estableix que l’exoneració del passiu insatisfet del deutor no afectarà els drets dels creditors davant els obligats solidàriament amb el deutor i davant els seus fiadors i avaladors. Com a conseqüència d’això, serà exigible el pagament del deute a l’avalador, malgrat que s’hagués eximit dels dèbits al deutor principal.

Davant de l’esmentat estat de coses, hi ha diverses tendències als tribunals. En unes, entre les quals es troba el Jutjat Mercantil de Lleida, s’entén que no s’exonera l’avalador i, per tant, els creditors podran intentar satisfer el seu dret de crèdit davant l’avalador solvent.

D’altra banda, hi ha jutges que han estès els efectes de l’exoneració dels deutes també als avaladors o fiadors. Es tracta, per tant, d’una qüestió no pacífica.

Una altra cosa diferent seria que el mateix avalador caigués també en situació d’insolvència i, per tant, li resultés impossible assumir els deutes tant propis com els avalats. En tal cas, evidentment, i sempre que reuneixi els requisits necessaris, podria instar un procés de segona oportunitat per aconseguir l’exempció dels dèbits.

En conclusió, caldrà ser molt caut a l’hora d’avalar qualsevol operació, sent conscients de quines són les conseqüències de l’esmentada acció.

Vist el panorama actual, i en el cas que vostè es trobi en una situació similar, l’aconsellem que contracti els serveis d’un advocat que pugui informar-lo i defensar adequadament els seus drets.