Avantprojecte de Llei trans

El passat dia 29 de juny del 2021 el Consell de Ministres va aprovar l’avantprojecte de llei per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI (coneguda com a Llei trans).

En l’esmentada normativa es recull la llibertat en l’autodeterminació de gènere, sense necessitat de submissió a tractaments hormonals previs, ni informes mèdics ni testificals, tal com s’havia exigit fins ara per canviar el sexe i nom al DNI. El nou plantejament allibera el col·lectiu del tractament “patològic” que es feia fins ara. Per tant, simplifica el procés i el converteix en una autodeclaració de la identitat de gènere davant del Registre Civil.

El procés per verificar el canvi de sexe es materialitza mitjançant una doble compareixença davant l’encarregat del Registre Civil, emplenant un formulari en el qual deixarà constància del seu desacord amb el gènere que indica al seu full registral i sol·licitant-ne la modificació. Transcorreguts tres mesos tornarà a comparèixer per ratificar-se.

Passat un mes es dictarà una resolució. El procés es redueix a un total de quatre mesos de durada, i se simplifica així al màxim, ja que no serà necessària la declaració de testimonis, informes mèdics ni cap altra prova, sinó simplement una declaració de voluntat del sol·licitant. L’edat mínima per poder fer-ho sense intervenció de tercers és la de setze anys.

Des dels catorze fins als setze anys haurà de ser acompanyat pels seus representants legals. Els menors de dotze a catorze anys necessitaran acudir a la via de jurisdicció voluntària per efectuar el canvi de la seua identitat sexual.

Els menors de dotze anys només poden canviar-se el nom al Registre Civil.

Per tal d’evitar frau de llei s’estableix que per reiniciar un nou canvi de gènere haurà de deixar-se transcórrer almenys sis mesos i passar per un procés de jurisdicció voluntària que permeti el reintegrament de l’anterior identitat de gènere. A més a més, cap persona podrà ser beneficiària retroactivament de mesures de discriminació positiva recollides en la llei d’igualtat ni eliminar obligacions jurídiques anteriors al canvi del sexe que tingués la persona.

En l’avantprojecte regula un règim sancionador que s’estén a diversos àmbits. Els subdivideix en infraccions lleus, greus i molt greus, i arriba a imposar multes de fins a 150.000 euros en les infraccions per discriminació. Val a destacar que imposa la inversió de la càrrega probatòria al denunciat.

Amb aquest avantprojecte el Govern pretén ser al capdavant internacional dels països que regulen aquesta matèria.

Vist el panorama actual, i en el cas que vostès es trobin afectats per una situació similar, us aconsellem que contracti els serveis d’un advocat que pugui informar-vos i assessorar-vos adequadament.

Article publicat per Ana Huguet en el Diari El Segre. Premi aquí per accedir.