El Fons de Garantia del Pagament d’Aliments

El Fons de Garantia del Pagament d’Aliments

En moltes ocasions és necessari iniciar un procediment judicial d’execució de sentència per instar l’exparella que pagui les pensions d’aliments endarrerides. Lamentablement, cada vegada són més freqüents aquesta classe d’impagaments i la persona que les hauria de percebre arriba un punt en el qual no pot fer front a les despeses de la seua unitat familiar.

Davant d’aquesta situació, hi ha una opció perquè l’Estat li avanci part d’aquestes pensions: el Fons de Garantia del Pagament d’Aliments de l’Estat.

L’esmentat fons es troba regulat pel Reial Decret 1618/2007, de 7 de desembre, sobre organització i funcionament del Fons de Garantia del Pagament d’Aliments i té com a finalitat compensar la situació de precarietat econòmica en què es troben les persones que formen part d’una unitat familiar amb ingressos inferiors a certs límits establerts i que són titulars del dret a percebre una pensió alimentària judicialment reconeguda i que ha resultat impagada.

Per poder sol·licitar aquesta ajuda, s’hauran de complir una sèrie de requisits recollits al Reial Decret esmentat anteriorment.

Aquests són: tenir dret a una pensió d’aliments reconeguda pels tribunals espanyols; que els fills siguin menors d’edat o majors d’edat amb una discapacitat del 65% o superior; no rebre cap altra ajuda pública pel mateix concepte i que tingui la mateixa finalitat; haver sol·licitat l’execució de la sentència en la qual es reconeix la pensió; que l’obligat a pagar-la continuï sense complir; així com que els recursos econòmics de la unitat familiar no superin un determinat límit d’ingressos.

Una vegada concedit el dret a aquest avançament, la persona beneficiària podrà arribar a percebre la quantia màxima de 100 euros mensuals durant un termini màxim de 18 mesos.

A banda de l’anteriorment esmentat, es pot destacar, també, que quan el jutge va fixar la quantia de la pensió d’aliments va tenir en compte la situació econòmica del moment de les parts que havien de pagar-la així com les necessitats econòmiques del perceptor.

Des de la perspectiva de la part que ha incorregut en els impagaments, hi ha la possibilitat que es produeixi un empitjorament de la seua situació econòmica. En aquest cas, el primer que hauria de fer qui ha vist disminuir la seua capacitat econòmica és acudir a un advocat per interposar davant del Jutjat competent una demanda de modificació de mesures en la qual haurà de provar que s’ha produït una modificació substancial de les circumstàncies econòmiques que van ser tingudes en compte per a la fixació de la pensió en el seu dia i sol·licitar una reducció que s’ajusti als seus ingressos actuals, reestablint l’equilibri entre la capacitat econòmica de l’alimentant i la necessitat econòmica de l’alimentista.

Atès el panorama actual, i en el cas que us trobeu en alguna situació similar, us recomanem que poseu el vostre cas en mans d’un advocat especialista que us assessori i pugui defensar els vostres drets.