El tribunal europeu avala un desnonament de Bankia

El tribunal europeu avala un desnonament de Bankia

El 3 de juliol el Tribunal de la Unió Europea va dictar una resolució que va avalar la procedència de l’execució hipotecària i el conseqüent desnonament dels usuaris de la finca hipotecada per haver incomplert d’una manera greu l’obligació de pagament de les quotes del préstec assumit, malgrat que hi hagués clàusules abusives.

El cas es refereix a un matrimoni d’Alacant que va contreure un préstec hipotecari per la suma de 140.000 euros l’any 2006, incloent-se entre les clàusules la declarada abusiva de venciment anticipat.

L’any 2012 van decidir deixar de complir el pagament de les quotes.

El 2013 Bankia va interposar una demanda d’execució hipotecària davant del Jutjat de Primera Instància núm. 11 d’Alacant, presentant el matrimoni la seua oposició per clàusules abusives. El jutge competent va reconèixer la concurrència al contracte de la clàusula abusiva de venciment anticipat, posant fi al procés d’execució.

Malgrat això, la parella va continuar vivint a la finca hipotecada i impagant les quotes del préstec.

L’any 2015 Bankia va tornar a presentar demanda d’execució hipotecària, resultant competent, en aquesta ocasió, el Jutjat de Primera Instància núm. 6 d’Alacant, que va admetre novament l’oposició presentada pels consumidors.

Bankia va interposar recurs d’apel·lació davant de l’Audiència Provincial, que el va estimar. L’Audiència Provincial d’Alacant va fundar la seua resolució al·ludint que estava justificada l’execució, ja que els deutors havien deixat de pagar 38 quotes del préstec hipotecari, la qual cosa comportava un greu incompliment, tornant el cas al Jutjat de Primera Instància perquè tirés endavant l’execució.

El jutge d’instància va elevar una pregunta al Tribunal Europeu sobre la interpretació de la directiva europea de clàusules abusives als contractes de consumidors. En resposta, el TJUE raona que en el supòsit exposat no s’ha aplicat la clàusula abusiva de venciment anticipat, sinó que l’execució es funda a l’art. 693 de la Llei d’Enjudiciament Civil en l’última versió que permet reclamar la totalitat del que es devia si es declara el venciment total de la hipoteca per al cas d’impagament d’almenys tres mensualitats del préstec. Segons aclareix l’incompliment es produeix des del moment en què no s’atén el pagament de més de tres quotes de préstec i no per l’aplicació d’una clàusula abusiva (en el cas concret eren 38 quotes).

Recordem que anteriorment a la reforma de l’art. 693 de la Llei d’Enjudiciament Civil es permetia presentar una demanda d’execució hipotecària només amb l’impagament d’una quota del préstec. Actualment, com dèiem, l’esmentada norma exigeix almenys l’impagament de tres quotes.

Vist el panorama actual, i en el cas que us trobeu en una situació similar us aconsellem que poseu el cas en mans d’un advocat que pugui informar-vos i defensar els vostres drets adequadament.

Share This