Els animals ara són “éssers sentents” davant els ulls de la llei

El passat 5 de gener del 2022 va entrar en vigor la Llei 17/2021 de 15 de desembre, que va reconèixer els animals com a “éssers vius dotats de sensibilitat” i van deixar de ser considerats com a “coses” o “béns mobles”, tal com s’havia fet fins aleshores.

Malgrat això anterior, s’ha de puntualitzar que Catalunya ja havia deixat enrere aquesta categorització des de l’any 2006. De fet, la comunitat catalana és considerada una comunitat líder en polítiques de protecció animal, ja que algunes de les novetats que implicaran els canvis normatius que es produiran al llarg d’aquest any a nivell estatal ja eren d’aplicació al territori català des de fa anys.

Centrant-nos ara en les novetats legislatives que implica aquesta nova llei estatal que ha modificat el Codi Civil, la Llei Hipotecària i la Llei d’Enjudiciament Civil, procedirem a destacar alguns canvis que respondran a diferents situacions com mai fins ara s’havia fet.

Una de les novetats més destacables és que, per al cas de separació i/o divorci en el qual no hi hagués acord entre els membres de la parella respecte a la destinació de l’animal, serà el jutge el que decidirà aspectes tals com qui ostentarà la seua custòdia, si hi haurà règim de visites, com es procedirà a la contribució de les despeses de l’animal, etc. Per prendre aquesta decisió, el jutge haurà de tenir en compte tant l’interès dels membres de la família com el benestar de l’animal.

Així mateix, els animals de companyia també hauran de ser considerats en els testaments de manera que, a falta de disposició testamentària en aquest sentit, s’entregaran als hereus o legataris que els reclamin. Si no fos possible fer-ho immediatament, per garantir la cura de l’animal de companyia i només quan sigui estrictament necessari, s’entregarà a l’òrgan administratiu o centre que tingui encomanada la recollida d’animals abandonats fins que es resolguin els tràmits de successió. Si cap dels successors no volgués fer-se’n càrrec, l’administració podrà cedir-lo a un tercer per a la seua cura i protecció.

Una altra de les novetats serà que qui trobi un animal perdut l’haurà d’entregar al propietari o a qui sigui responsable de la seua cura excepte que hi hagi indicis fundats de maltractaments o d’abandó (la qual cosa haurà de posar en coneixement de les autoritats pertinents). Si l’hi torna al propietari o responsable de la seua cura, podrà reclamar-li a aquest les despeses de curació i cura en què hagi hagut d’incórrer des que se’l va trobar fins que va procedir a la seua entrega.

A més de tot això exposat, s’espera que a començaments de l’any 2023 entri en vigor la Llei de Protecció Animal i Benestar Animal, un projecte que implicarà nombroses novetats focalitzades a vetllar pels drets i el benestar dels animals.

Mitjançant aquesta llei, es prohibirà el sacrifici (tret que es procedeixi per motius mèdics), es vetarà la fauna salvatge als circs, es prohibirà la venda de mascotes a les botigues, es prohibirà deixar als gossos sols més de vint-i-quatre hores seguides, entre moltes altres coses.

Vist el panorama actual, i en el cas que us trobeu afectats per una situació en la qual sigui d’aplicació aquesta nova llei, us aconsellem que contracteu els serveis d’un advocat que pugui informar-vos i assessorar-vos adequadament.

Article publicat per Ana Huguet en el Diari El Segre. Premi aquí per accedir.