Instrucció sobre patinets elèctrics de la DGT

Instrucció sobre patinets elèctrics de la DGT

Els patinets estan de moda, per la qual cosa cada dia és més usual trobar-los circulant per la nostra ciutat. Existeix un buit legal, una absència de normativa específica que ha estat generant molta inseguretat i incertesa.

Actualment la normativa que ha de regular la circulació d’aquests vehicles està en fase de tramitació, per la qual cosa amb l’esmentada instrucció s’ha intentat sortir del pas creant uns consensos sobre el tema. Les instruccions de la Direcció General de Trànsit (DGT) concreten uns criteris la finalitat dels quals és fixar provisionalment unes bases per a la circulació dels vehicles de mobilitat personal (VMP) que hauran de ser tingudes en compte tant pels usuaris com pels agents de l’autoritat i ajuntaments.

Així, aquestes instruccions afecten només els vehicles de mobilitat personal (VMP) que siguin d’una única plaça i estiguin propulsats per motors elèctrics amb velocitat mínima de 6 km/h i màxima de 25 km/h.

La resta queden excloses de l’aplicació de la instrucció. Estan exclosos de l’aplicació de les esmentades instruccions, al considerar-se joguets, els patinets que circulin a menys de 6 km/h així com els que no portin motor.

Aquest tipus de vehicles no necessita llicència per circular ni per ser conduïts, com tampoc assegurança obligatòria de responsabilitat civil.

Amb les instruccions queden aclarits els següents aspectes: no podran circular ni per voreres ni per zones reservades a vianants (podent en cas contrari imposar-se una multa de 200 euros), tampoc podran superar 25 km/h, no podrà ser ocupat per més d’una persona (en un altre cas podent imposar-se una sanció de 100 euros), no existeix edat mínima per poder conduir-los (per la qual cosa en cas de menors d’edat els pares en seran responsables), tampoc no es podrà utilitzar el telèfon mòbil ni auriculars quan es condueixi (comportant una possible multa de 200 euros) i, a més, es considera negligent la conducció nocturna sense llums ni altres elements reflectors (arribant les multes que poden recaure fins als 200 euros).

Així mateix, els conductors estan obligats a sotmetre’s a les proves de detecció d’alcohol i de drogues. Les sancions en cas que es doni positiu en aquestes substàncies van des dels 500 fins als 1.000 euros. Si el conductor no volgués sotmetre’s a les esmentades proves podria constituir infracció de caràcter administratiu. També podria incórrer, en el seu cas, en una infracció penal.

En les instruccions no s’aclareix com haurà de ser la circulació d’aquests vehicles per la calçada. Es considera de competència dels ajuntaments fixar a les ordenances municipals les prohibicions de parades i estacionaments per a aquest tipus de vehicles.

Molts ajuntaments esperen que sigui definitiva la normativa que en aquest moment s’està tramitant per adaptar-hi les respectives ordenances municipals.

Durant el mes de març de l’any 2019, a la nostra ciutat es va aprovar l’ordenança municipal que ve a regular la circulació dels esmentats vehicles.

Atès el panorama actual, i en el supòsit que us vegeu afectats per una situació similar, us aconsellem que consulteu un advocat que pugui assessorar-vos adequadament.