La crisi del Covid-19. Suspensió temporal del pagament de rendes de lloguer del local de negoci

Amb la crisi del Covid-19 molts negocis es veuen forçats a estar tancats al públic i han vist que la facturació es reduïa d’una manera notable. Aquesta crisi ha fet que molts arrendataris de locals de negocis vegin molt complicat poder atendre els pagaments de les rendes de lloguer. La conseqüència ha estat que en nombroses ocasions s’han plantejat negociacions entre llogaters i arrendataris per tal que es concedeixi una moratòria en el pagament dels lloguers o, fins i tot, una rebaixa proporcional de la renda de lloguer.

El Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Benidorm, en data 7 de juliol del 2020, va dictar la interlocutòria número 162/2020 en virtut de la qual se suspèn cautelarment l’obligació de pagament de la renda de lloguer “en els percentatges i pel mateix termini en què es pretén la reducció de la renda per la mercantil” (societat demandant). També prohibeix la part demandada la presentació de demanda de desnonament durant la tramitació d’aquest procediment.

La llogatera fonamenta la demanda en el Reial Decret 15/2020 de 21 d’abril de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació, així com en la jurisprudència del Tribunal Suprem sobre la clàusula rebus sic stantibus.

El Reial Decret regula de manera específica la referida clàusula perquè pugui beneficiar els arrendataris que s’hagin vist econòmicament afectats com a conseqüència de la crisi econòmica generada per l’estat d’alarma.

A més d’això anterior, el jutge que dicta la interlocutòria considera que la sol·licitud de mesura cautelar reuneix els requisits exigits per l’art. 733 de la Llei d’Enjudiciament Civil, és a dir, tant el requisit d’aparença de bon dret com el risc per a l’efectivitat de la sentència, ja que es tracta d’un contracte d’arrendament de local de negoci destinat a bar-cafeteria, l’activitat del qual es va veure interrompuda com a conseqüència d’haver-se decretat l’estat d’alarma a Espanya amb motiu del Covid-19 (amb la corresponent disminució d’ingressos), així com hi ha un evident risc de desnonament en el cas d’interlocutòries que es tracta d’evitar mitjançant l’adopció de mesures cautelars. També el jutge té en consideració que els contractants no van assolir cap acord amb caràcter previ a la interposició de la demanda.

La interlocutòria estableix que la demandant ha de prestar caució, tenint en consideració que les “mesures cautelars sol·licitades resulten necessàries i estan avalades per les normes dictades durant l’estat d’alarma decretat per motiu del Covid-19 precisament per protegir els interessos econòmics de la part demandant”, per la qual cosa no s’ha d’exigir una caució superior a 50 euros, ja que en cas d’exigir-se una caució més elevada s’estarien frustrant indirectament els interessos econòmics de la part demandant, cosa que resulta contrària al Reial Decret.

Vist el panorama actual, i en el cas que vostè es vegi afectat per una situació similar, li aconsellem que contracti els serveis d’un advocat que l’assessori i defensi els seus drets adequadament.