Multes per incompliment de l’estat d’alarma

Multes per incompliment de l’estat d’alarma

Amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’Estat d’Alarma per a la Gestió de la Situació de Crisi Sanitària Ocasionada pel Covid-19, es va iniciar una nova etapa a les nostres vides, amb el conseqüent confinament obligatori per la limitació de la lliure circulació de persones. Davant d’aquesta limitació de drets imposada per l’Estat, i per a aquells que no compleixin la mesura, s’estan aplicant multes i fins i tot condemnes penals en els casos més greus.

L’art. 7 del Reial Decret 463/2020 de 14 de març recull les excepcions a la prohibició de circulació per vies o espais d’ús públic, que sempre s’haurà de fer individualment (tret que s’acompanyi menors, dependents, gent gran o impossibilitats).

En la resta de casos, la no-observació del confinament pot comportar responsabilitats.

Tal com disposa l’art. 20 del Reial Decret 463/2020 de 14 de març, l’incompliment o la resistència a les ordres de les autoritats competents en l’estat d’alarma serà sancionat d’acord amb el que s’estableix a les lleis, segons els termes de la Llei Orgànica 4/1981 d’1 de juny dels Estats d’Alarma, Excepció i Setge.

La Llei orgànica 4/1981 a l’article 10 estableix que l’esmentat incompliment o resistència a les ordres de l’autoritat se sancionarà d’acord amb les lleis. Les lleis a les quals es refereix són la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març de Protecció de la Seguretat Ciutadana, la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil, la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, General de Salut Pública i el Codi Penal.

Com a conseqüència d’un comportament infractor, l’elenc de sancions aplicables és molt ampli. D’aquesta manera pot qualificar-se una acció com a infracció de caràcter administratiu o de caràcter penal, amb les seues correlatives sancions. En l’àmbit del dret sancionador administratiu, es classifiquen les infraccions en lleus, greus i molt greus, que comporten, per tant, multes proporcionals a la gravetat del fet que s’ha comès que van des dels 100 euros per a les qualificades com a infracció lleu fins als 600.000 euros per a les molt greus.

Per a aquells que cometessin fets de tanta gravetat que resultin de transcendència penal els serà aplicable el Codi Penal. En tals casos podrien ser infringits els articles 550 i 554 del Codi Penal per als supòsits d’atemptat contra l’autoritat, amb penes de presó que van des de sis mesos fins a quatre anys, a més de multa, i també es podria incórrer en el delicte de desobediència i resistència a l’autoritat (art. 556-1 del Codi Penal), que preveu penes de presó que van de tres mesos a un any o multa, així com en el delicte lleu per falta de respecte i consideració deguda a l’autoritat previst a l’art. 556-2 del Codi Penal que pot ser castigat amb multa.

Les multes s’aplicaran en funció de la capacitat econòmica de l’infractor pel sistema de dies/multa.

En qualsevol cas, vull fer expressa menció i reconeixement al comportament exemplar que genèricament està tenint la nostra ciutadania davant de la crisi sanitària actual generada amb el virus Covid-19, així com animar tothom a ser perseverants i solidaris en aquests difícils moments.

Vist el panorama actual, i en el supòsit que us trobeu en una situació similar, us aconsellem que acudiu a un advocat que pugui assessorar-vos i defensar els vostres drets en el procés sancionador corresponent.