Pensió de viudetat en les parelles de fet

La Sala Contenciosa Administrativa, secció quarta, del Tribunal Suprem, ha dictat la sentència núm. 372/2022, de 24 de març, en la qual canvia el seu últim criteri i exigeix que pugui ser reconeguda a les parelles de fet la pensió de viudetat que estiguin inscrites en el registre corresponent autonòmic o municipal. El mateix Tribunal fa un any, en sentència de 7 d’abril de 2021, va establir que l’existència de parella de fet podia acreditar-se per qualsevol mitjà vàlid en dret.

Segons el Tribunal, el reconeixement del dret a la pensió de viudetat en la sentència de l’any 2021 va ser un cas excepcional en el qual es presentaven una sèrie de circumstàncies particulars, ja que qui reclamava la pensió havia estat sempre mestressa de casa i no tenia ingressos propis, i es trobava en una situació límit. Es tracta d’“una excepció que no ha de ser la norma”.En els fonaments jurídics de l’última sentència aclareix la seua tornada a la doctrina general a l’establir: “En tal punt, considerem que ha de ser aplicada la doctrina general fixada en la sentència de 28 de maig de 2020 segons la qual la prova de l’existència d’una parella de fet només pot acreditar-se als efectes del reconeixement del dret a la pensió de viudetat amb els mitjans assenyalats en el paràgraf quart de l’article 38.4 del Reial Decret Legislatiu 670/1987, és a dir, mitjançant la inscripció en un registre específic autonòmic o municipal del lloc de residència o mitjançant un document públic, i que tots dos han de ser anteriors, almenys, en dos anys a la mort del causant”. Citant el Tribunal Constitucional, entén que “la pensió de viudetat que la norma estableix no és en favor de totes les parelles de fet, amb convivència acreditada, sinó en exclusiu benefici de les parelles constituïdes en la forma legalment establerta sense que això vulneri el dret a la igualtat davant de la llei per afirmar que “la norma qüestionada respon, en qualsevol cas, a una justificació objectiva i raonable des del punt de vista constitucional”.En consideració a l’exposat per poder sol·licitar la pensió de viudetat, els mitjans de prova dels quals es podrà valer venen reflectits a l’article 38-4 del Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Classes Passives de l’Estat. Com afirma aquest precepte, l’existència de parella de fet s’acreditarà mitjançant certificació de la inscripció en algun dels registres específics existents en les comunitats autònomes o ajuntaments del lloc de residència o mitjançant document públic en el qual consti la constitució de l’esmentada parella.

Tots dos s’hauran d’haver produït amb una antelació mínima de dos anys respecte a la data de la mort del causant.

Vist el panorama actual, i en el cas que us trobeu en una situació similar, us aconsellem que contracteu els serveis d’un advocat que pugui assessorar-vos i defensar els vostres drets adequadament.

 

 

Article publicat per Ana Huguet en El Segre. Premi aquí per accedir.