Responsabilitat en el transport de mercaderies

Des del mes de març del 2020 patim una pandèmia globalitzada que, entre altres sectors, també ha generat molts problemes en el del transport de mercaderies. El sector del transport terrestre de mercaderies és fonamental per al desenvolupament logístic al nostre país. Tant ciutadans com empresaris estem patint les seues conseqüències, que generen, si més no, retards en les entregues.

La Llei 15/2009 d’11 de novembre del contracte de transports estableix la regulació del règim de responsabilitat per culpa del portador o transportista, presumint la seua responsabilitat en cas que es produeixin danys a la mercaderia. Per tant, se’l considera responsable tant de la pèrdua total com parcial, de les avaries que pateixin, així com dels danys i perjudicis produïts pel retard a l’arribada a la destinació.

No obstant això, la mateixa normativa estableix criteris d’exoneració de la responsabilitat. Concretament, quan es presentin circumstàncies que el portador no va poder evitar i les conseqüències de les quals no va poder impedir. Això ens porta al concepte jurídic de “força major” regulat a l’art. 1105 del Codi Civil, que estableix que ningú no respondrà d’aquells successos que no s’haguessin pogut preveure, o que, previstos, fossin inevitables. Per tant, ha d’impossibilitar en el cas concret el compliment de l’obligació contractual.

La Covid-19 va aparèixer sobtadament en les nostres vides, ha resultat inevitable, per la qual cosa encaixa dins del concepte de “força major”. Ara bé, després de pràcticament un any, actualment ens trobem en la tercera onada d’una pandèmia que ha passat per diferents fases. El compliment de les condicions acordades dependrà de la situació en la qual es trobi la pandèmia en un determinat lloc, de la normativa estatal o de l’administració competent en cada àrea de la geografia afectada, i caldrà analitzar el cas concret per veure si es presenten o no les circumstàncies que exceptuen a la regla general descrita anteriorment. Determinar si les conseqüències de la Covid-19 al lloc i en el moment concret han fet impossible realment la prestació del servei de transport de mercaderies contractat i si el transportista realment no va poder impedir els danys i perjudicis generats.

A tot això exposat s’afegeixen les gèlides temperatures i nevades amb què hem començat aquest any, ja que poden constituir una altra causa de força major que eximeix de responsabilitat el portador.

Evidentment, tots aquests motius dificulten molt més el transport en general, tant de mercaderies com de persones. Durant aquests dies hem vist com les nostres vides de sobte es paralitzaven, així com que el sector del transport també és crucial en el nostre món actual, en el qual la circulació de mercaderies i persones és una base substancial en la nostra economia.

Vist el panorama actual i en el cas que vostè es vegi afectat per una situació similar, li aconsellem que consulti un advocat que pugui aconsellar-lo i defensar els seus drets adequadament.