El TJUE es pronuncia sobre la prescripció de la reclamació de despeses hipotecàries

Autor: Ana Huguet Canalís

El TJUE es pronuncia sobre la prescripció de la reclamació de despeses hipotecàries

El passat 22 d’abril el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) es va pronunciar sobre un tema que ha estat molt controvertit en els últims anys: la prescripció per reclamar les quantitats per les despeses de formalització de la hipoteca.

Fins fa ben poc, algunes audiències provincials com per exemple la d’Àvila, València, Barcelona o la Corunya havien considerat que el termini per poder reclamar les despeses començava en el moment en què es va firmar el préstec. Per tant, segons les esmentades audiències, si havia transcorregut el termini de quinze anys (ara cinc anys segons el Codi Civil o deu en el cas del Codi Civil català) des de la firma del préstec, els consumidors ja no podrien recuperar cap de les quantitats pagades en aquest concepte al considerar que l’acció de reclamació de quantitat hauria prescrit.

No obstant això, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha estipulat que el termini per interposar l’acció de reclamació de quantitat comença a comptar des del moment en el qual el consumidor coneix que té dret que li tornin les esmentades despeses, i això es produeix des que existeix una sentència que efectivament hagi declarat la nul·litat.

El TJUE considera que si per establir la prescripció es tingués en compte la data en la qual es va firmar el contracte seria incompatible amb el Dret de la Unió, ja que, entre d’altres, s’estaria contravenint la Directiva 93/13. La resolució va anunciar: “Existeix un risc no menyspreable que el consumidor interessat no invoqui, durant el termini imposat, els drets que li confereix el Dret de la Unió […], la qual cosa li impediria fer valer els seus drets.”

Si bé com hem dit el TJUE ha especificat amb claredat des de quan comença a comptar el termini per exercitar l’acció de reclamació de quantitat respecte a les despeses hipotecàries, és important esmentar que no ha precisat quan s’entén finalitzat.

Així doncs, per aclarir aquesta qüestió haurem d’estar pendents de les futures resolucions dels recursos de cassació que té pendents de resoldre el Tribunal Suprem, que serà l’òrgan que perfilarà aquesta qüestió.

Aquesta notícia és molt positiva per als consumidors, ja que ha deixat sense arguments aquells òrgans judicials que consideraven que el termini de prescripció per reclamar les despeses s’iniciava des del moment en què es va firmar el préstec.

Vist el panorama actual, i en el cas que us veieu afectats per una situació similar, us aconsellem que poseu el vostre cas en mans d’un advocat que pugui informar-vos i assessorar-vos adequadament.