ET El Tribunal Suprem reforça la Llei de la Segona Oportunitat

El Tribunal Suprem reforça la Llei de la Segona Oportunitat

El passat 2 de juliol de 2019 el Ple del Tribunal Suprem va dictar una sentència molt rellevant en la qual va reforçar la Llei de Segona Oportunitat ampliant la capacitat dels jutjats mercantils per actuar sobre els deutes contrets amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (d’ara endavant, AEAT) i la Tresoreria General de la seguretat Social (d’ara endavant, Seguretat Social). Fins aquell moment, la Llei no exonerava de cap deute contret amb els esmentats organismes però, gràcies a aquesta sentència, els jutjats podran perdonar fins a un 70 per cent i establir plans de pagament per a la resta.

En els seus inicis, la Llei de la Segona Oportunitat, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat el mes de juliol de l’any 2015, es va vendre com un instrument que permetia començar de zero a les persones físiques que es trobaven en greus conflictes financers (sempre que complissin una sèrie de requisits). No obstant això, la legislació estatal deixava fora de possible exoneració els crèdits de dret públic. L’esmentada limitació era molt negativa per a la majoria de famílies arruïnades ja que, encara que finalment se’ls perdonessin tots els crèdits privats, el que passava a la pràctica era que es quedaven sense patrimoni i que encara continuaven devent tots els diners corresponents al deute públic. De fet, la Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms (d’ara endavant, ATA) assegura que “des que es va posar en marxa la llei no ha servit per a res” ja que els deutes contrets amb l’AEAT i la Seguretat Social “són els que veritablement ofeguen els autònoms i els impedeixen reprendre i tenir una veritable segona oportunitat”.

La resolució del Tribunal Suprem a la qual fem referència va venir a corregir l’esmentada limitació obrint la porta que als deutors se’ls condonés més de la meitat del deute contret amb les administracions públiques, en concret, el crèdit ordinari i subordinat. Mentre que la resta, el crèdit privilegiat, podrien abonar-lo en un pla de pagaments fraccionats de fins a cinc anys que tingui en compte la seua capacitat econòmica real.

Una dada molt interessant respecte a aquesta sentència és que, una vegada que el pla de pagaments fos aprovat pel jutge, el creditor públic no podria contrariar-lo i manar embargament en contra d’allò acordat, com abans sí que podia fer-ho.

S’ha d’esmentar que abans d’aquesta sentència s’interpretava que qui no podia pagar tota la part de deute que és crèdit privilegiat, havia de ficar al pla de pagaments la totalitat de la quantitat deguda amb l’AEAT i la Seguretat Social. Aquesta interpretació suposava una opció gairebé inabastable per a persones insolvents, que a la fi són les que compleixen els requisits per acollir-se la Llei de Segona Oportunitat.

Per la seua part, la Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms (ATA) ha reclamat que es corregeixi la Llei perquè contempli la inclusió dels deutes amb l’AEAT i la Seguretat Social d’acord amb el que estableix la sentència del Tribunal Suprem. Vist com està el panorama actual, i en el cas que vostè es trobi en alguna situació similar, li recomanem que posi el seu cas en mans d’un advocat en la matèria que l’assessori i pugui defensar els seus drets.