Lloguer o compra d’habitatge

Lloguer o compra d’habitatge

La cotització de l’euríbor a índexs negatius des de fa uns mesos (a l’abril a -0,19%), unida a l’alça del preu del lloguer de l’habitatge, fa que moltes persones en aquest moment es plantegin si és millor comprar o llogar. Efectivament, la situació dels mercats ha arribat fins al punt que les rendes mensuals derivades de llogar un habitatge resulten més cares que les quotes de la hipoteca. La renda mitjana de lloguer mensual representa una mitjana d’un 6% més que el de la quota mitjana de la hipoteca. A diferència d’altres estats del nostre entorn, tradicionalment al nostre país s’ha tendit sempre més a la compra que al lloguer. No obstant, per poder fer front a la compra es necessita tenir estalviat, si més no, un 20% del capital necessari per fer-ho. Les entitats financeres només concedeixen el 80% del valor de taxació de l’habitatge que vol comprar-se.

A més, s’haurà de comptar amb una sèrie de despeses que haurà d’assumir-se, tals com impostos, notaria… Aquests aproximadament suposen un 10% del valor de l’habitatge. L’opció entre comprar o llogar, per tant, ens obliga a comptar amb un estalvi d’un 30 per cent del valor de l’habitatge, de manera que només si comptem amb l’esmentat romanent podrem plantejar-nos què és el que ens interessa més.

L’elecció de la compra d’un immoble i la selecció d’un préstec hipotecari no es troba exempta de riscos. Actualment moltes persones que van establir un interès variable en els seus préstecs, referenciant-los a l’euríbor, s’estan beneficiant que l’índex d’aquesta referència fa mesos que està en negatiu, i, per tant, això es reflecteix en la quota mensual de la seua hipoteca. Aquest fet, com dèiem, ha estimulat en molts casos l’opció per la compra de l’habitatge tant per viure-hi com per invertir-hi.

Molts entesos alerten d’una possible pujada de l’euríbor, la qual cosa ha portat al fet que hi hagi una tendència al mercat actual a contractar préstecs hipotecaris a interès fix, encara que això en aquest moment comporti un pagament de més interessos que donen primacia a la seguretat.

En qualsevol cas, si es prefereix comprar, es recomana efectuar una comparativa dels diversos productes oferts per les entitats financeres del mercat, ja que les diferències entre uns i altres poden suposar al llarg de la vida del préstec un estalvi a tenir en compte quant a les comissions pactades. A més, també hi ha diferències entre les ofertes d’unes entitats a les altres quant al plantejament de les bonificacions per productes vinculats i que, evidentment, pot tenir importants conseqüències per a la nostra butxaca.

El Banc d’Espanya recomana dedicar un màxim del 35% dels ingressos nets al pagament de deutes financers. Normalment els bancs no accepten operacions arriscades, sense prou garanties, que representin més d’un 30% dels esmentats ingressos. Per això abans de contreure un préstec resultaria prudent efectuar diversos càlculs de la quota que s’hauria de satisfer representant diversos escenaris en la variació del tipus d’interès.

Davant del major risc econòmic i menor flexibilitat (en termes de venda o canvi d’habitatge) de la compra hi ha el menor risc i més flexibilitat que suposa el lloguer. El concepte de fons és ben diferent, en el primer cas es busca amassar un patrimoni, mentre que en el segon només accedir a l’habitatge. A més, en el cas de la compra d’un habitatge, l’esmentada inversió està sotmesa a les fluctuacions que al mercat tingui el seu valor, que, tal com s’ha vist arran de la crisi del 2008, ha representat un greu problema en els casos en què les baixades van ser tals que van representar que els préstecs hipotecaris eren més elevats que el mateix valor de l’habitatge ofert en garantia (hipotecat).

Vist el panorama actual, i en el supòsit que us trobeu afectats per una situació similar, us recomanem que poseu el vostre cas en mans d’un professional que pugui assessorar-vos adequadament.