Nou desnonament exprés per a okupes

Nou desnonament exprés per a okupes

El dia 2 de juliol vinent entrarà en vigor la Llei 5/2018, d’11 de juny, de modificació de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil. Aquesta ve a abordar el tan actual problema generat per l’ocupació il·legal dels habitatges. L’esmentada norma suposa una reforma del procés verbal específic previst a la llei processal per recuperar la possessió, fent-ho més ràpid.

L’any 2009 va ser aprovada la denominada Llei 19/2009, de 23 de novembre de mesures de foment i agilitació processal del lloguer i eficiència energètica dels edificis. Aquesta llei va introduir el conegut com a desnonament exprés. La finalitat última era donar una sortida més sumària als procediments de desnonament en general. La reforma del 2009 continuarà vigent, però s’ha considerat que havia de donar-se una resposta específica davant de l’enquistament de les interlocutòries amb okupes.

La nova reforma no afecta inquilins que no paguen la renda de lloguer (morosos), sinó que serà aplicada únicament per desnonar okupes d’habitatges de persones físiques, ja siguin propietàries o posseïdores legítimes de l’immoble, així com administracions públiques i ONG. La llei no servirà ni per a bancs ni per a altres persones jurídiques, per la qual cosa en queden exclosos els fons voltors o entitats financeres, que destinen els esmentats habitatges a finalitats empresarials.

Concretament, aquest especial desnonament d’okupes es coordinarà amb els serveis d’assistència social municipal amb la finalitat que aquests puguin adoptar mesures de protecció quan procedeixin. Això no significa que la nova norma garanteixi un habitatge alternatiu, ja que la reforma no concreta quines mesures es prendran quan les persones que han estat desnonades estiguin en situació de vulnerabilitat. Les administracions hauran de tenir protocols previsors per evitar situacions d’exclusió residencial oferint una sortida al problema.

L’única oposició que els okupes podran presentar a la demanda és la de justificar la legitimitat de la seua ocupació, és a dir, que tenen un títol suficient que els legitima per posseir l’habitatge o, també, partint que el demandant no té títol que legitimi la seua acció. En cas de no aportar-se per part dels okupes l’esmentat títol, el jutge acordarà que s’entregui immediatament la possessió de l’habitatge. La interlocutòria que ho ordeni no serà recurrible i tindrà efectes davant qualsevol ocupant que es trobi en aquell moment a l’habitatge ocupat. Per recuperar l’habitatge com més aviat millor, una peculiaritat serà la possibilitat de sol·licitar l’execució de la sentència que acorda el desallotjament abans que transcorri el període de 20 dies des que va ser dictada la sentència acordant-ho.

Amb aquestes mesures es pretén evitar que l’ocupació formi part d’un negoci a què s’han vist sotmesos molts propietaris que els demanaven uns diners a canvi que el desallotjament de l’habitatge fos més ràpid. A tot l’anterior s’uneix que els habitatges amb okupes pateixen una considerable disminució del preu. Aquesta circumstància fa que el valor dels immobles al mercat oscil·li entre una rebaixa en el preu de compravenda d’entre el 28% al 65%, depenent de les comunitats. Per això, un dels efectes de la reforma pot ser, precisament, evitar aquests abusos.

Vist el panorama actual, i en el cas que us trobeu en una situació similar, us aconsellem que contracteu els serveis d’un advocat que pugui assessorar-vos i defensar els vostres drets adequadament.