Oportunitat en la clàusula terra

Oportunitat en la clàusula terra

El passat 15 de juny, la Sala Civil del Tribunal Suprem va dictar una sentència declarant la nul·litat d’una clàusula terra malgrat que la hipoteca que la contenia havia estat revisada mitjançant novació modificativa anys després de la concessió. Amb aquesta resolució, el Suprem ofereix una nova possibilitat d’accionar contra els préstecs hipotecaris que continguin una clàusula terra que més tard hagi estat novada, rebaixant el terra fixat a l’anterior contracte. La sentència recull el cas d’una prestatària que el 2007 havia subscrit amb el Banc Popular un préstec hipotecari que contenia una clàusula terra del 5%. Anys després, concretament el 2012, l’esmentat préstec es va revisar mitjançant una novació modificativa per la qual l’esmentada clàusula terra es va reduir al 3,50%.

La prestatària en qüestió va interposar una demanda de nul·litat contra aquesta clàusula al considerar-la abusiva i per falta de transparència. En primera instància, el jutjat mercantil número 1 de Sevilla va estimar la demanda al considerar que efectivament l’esmentada clàusula no superava el control de transparència. No obstant això, l’entitat bancària va recórrer l’esmentada sentència i l’audiència provincial de Sevilla va acabar revocant-la. L’argumentació que va donar l’audiència provincial per arribar a l’esmentada conclusió va ser que la clàusula terra que havia estat objecte de novació modificativa superava el control de transparència, entre altres extrems, al ser clara, concreta i senzilla, al suposar una rebaixa de l’inicialment previst i perquè la prestatària va tenir accés a l’escriptura, per la qual cosa va poder llegir-la.

La demandant va recórrer en cassació i l’assumpte finalment va arribar a mans del Tribunal Suprem que, mitjançant la sentència número 361/2018 de 15 de juny, va decidir donar la raó a la prestatària i va anul·lar la clàusula terra.

El Tribunal Suprem a l’esmentada resolució considera que ni en la primera hipoteca ni en la novació el banc no va complir amb un “plus d’informació i tractament principal de la clàusula terra que permetrà a la clienta adoptar la seua decisió amb ple coneixement de la càrrega econòmica i jurídica que comportava l’esmentada clàusula”. Per aquesta raó, per a l’alt tribunal es va mantenir el “dèficit d’informació, que no queda suplert per la mera lectura de l’escriptura o per la claredat gramatical que pugui resultar de la redacció de la clàusula terra”. En conclusió, el Suprem entén que “firmar una novació no significa consentiment exprés a una clàusula”. Així doncs, amb aquesta resolució, s’ha obert la porta als prestataris que han fet novacions modificant els seus préstecs hipotecaris per aquesta causa i que fins ara no s’havien atrevit a demandar, per la qual cosa podran presentar demandes massivament. Davant de tals circumstàncies, si és vostè un consumidor afectat per una clàusula terra el préstec hipotecari de la qual va ser objecte de novació modificativa i està pensant a reclamar, li recomanem que posi el seu cas en mans d’un advocat especialista que l’assessori i pugui defensar els seus drets.

Oportunidad en la cláusula suelo

El pasado 15 de junio, la Sala Civil del Tribunal Supremo dictó una sentencia declarando la nulidad de una cláusula suelo a pesar de que la hipoteca que la contenía había sido revisada mediante novación modificativa años después de la concesión. Con esta resolución, el Supremo ofrece una nueva posibilidad de accionar contra los préstamos hipotecarios que contengan una cláusula suelo que más tarde haya sido renovada, rebajando el suelo fijado en el anterior contrato. La sentencia recoge el caso de una prestataria que en 2007 había suscrito con el Banco Popular un préstamo hipotecario que contenía una cláusula suelo del 5%. Años después, concretamente en 2012, dicho préstamo se revisó mediante una novación modificativa por la que dicha cláusula suelo se redujo al 3,50%.

La prestataria en cuestión interpuso una demanda de nulidad contra esta cláusula al considerarla abusiva y por falta de transparencia. En primera instancia, el juzgado mercantil número 1 de Sevilla estimó la demanda al considerar que efectivamente dicha cláusula no superaba el control de transparencia. Sin embargo, la entidad bancaria recurrió dicha sentencia y la audiencia provincial de Sevilla terminó revocando-la. La argumentación que dio la audiencia provincial para llegar a dicha conclusión fue que la cláusula suelo que había sido objeto de novación modificativa superaba el control de transparencia, entre otros extremos, al ser clara, concreta y sencilla, al suponer una rebaja del inicialmente previsto y que la prestataria tuvo acceso a la escritura, por lo que pudo leerla.

La demandante recurrió en casación y el asunto finalmente llegó a manos del Tribunal Supremo que, mediante la sentencia número 361/2018 de 15 de junio, decidió dar la razón a la prestataria y anuló la cláusula suelo.

El Tribunal Supremo en la mencionada resolución considera que ni en la primera hipoteca ni en la novación el banco no cumplió con un «plus de información y tratamiento principal de la cláusula suelo que permitirá a la clienta adoptar su decisión con pleno conocimiento de la carga económica y jurídica que conllevaba dicha cláusula». Por esta razón, para el Alto Tribunal se mantuvo el «déficit de información, que no queda suplida por la mera lectura de la escritura o por la claridad gramatical que puedo resultar de la redacción de la cláusula suelo».

En conclusión, el Supremo entiende que «firmar una novación no significa consentimiento expreso a una cláusula». Así pues, con esta resolución, se ha abierto la puerta a los prestatarios que han hecho novaciones modificando sus préstamos hipotecarios por esta causa y que hasta ahora no se habían atrevido a demandar, por lo que podrán presentar demandas masivamente.

Ante tales circunstancias, si es usted un consumidor afectado por una cláusula suelo el préstamo hipotecario de la cual fue objeto de novación modificativa y está pensando en reclamar, le recomendamos que ponga su caso en manos de un abogado especialista que le asesore y puedo defender sus derechos.

©2023 Huguet & Ostáriz advocats - Lleida

Descubre más desde Huguet & Ostáriz

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo

Ir al contenido