El Suprem obliga a Bankia a retornar l’invertit en accions per enganyar a la sortida a borsa

Rebutja realitzar reclamacions individuals pel civil mentre l’Audiència Nacional investiga.

El Ple de la Sala Civil de l’Tribunal Suprem ha rebutjat aquest dimecres dos recursos presentats per Bankia contra decisions de diferents jutjats que es van inclinar per decretar la nul·litat de les ordres de subscripció d’accions de l’entitat amb ocasió de la sortida a borsa que va tenir lloc el 2011, a l’considerar que la informació que constava en el fullet informatiu no reflectia la situació econòmica de l’banc.

Confirma, per tant, l’anul·lació de la subscripció d’accions en els dos casos, en els quals s’haurà de tornar als clients les quantitats dipositades. L’alt tribunal obre a més la via perquè les reclamacions sobre la compra d’accions que es presentin en endavant, i que sumen quantitats milionàries, tinguin un resultat positiu.

D’altra banda, alt tribunal ha desestimat tots els motius dels recursos, entre ells que la causa penal pendent davant l’Audiència Nacional –per la sortida a borsa de l’entitat i en el qual està imputat l’ex vicepresident de el govern Rodrigo Rato – , pugui paralitzar les reclamacions individuals en via civil.

Hi ha demandes per subscripció d’accions contra l’entitat per valor de 819.200.000 d’euros amb dades a 20 de el passat mes de desembre, si bé Bankia compta amb una provisió de fons per fer front a aquest assumpte de 1.840 milions d’euros, segons dades fetes públiques per l’entitat.

 

Inexactituds en el fullet

La resolució confirma que hi va haver un error en el consentiment per part dels adquirents causa de les greus inexactituds de el fullet de l’oferta pública. Aquesta declaració pot ser clau per a la resolució del ‘cas Bankia’ que s’instrueix a l’Audiència Nacional precisament per irregularitats en la sortida a borsa el 2011.

Es confirmen així sengles decisions judicials procedents d’Astúries i València. A més, s’hauran de determinar si procedeix o no aplicar la coneguda com a ‘prejudicialitat penal’, és a dir, si els magistrats que ara instrueixen demandes civils d’afectats per la caiguda de la valor dels seus títols han d’o no esperar que l’Audiència Nacional, que investiga irregularitats en la fusió i sortida a borsa de l’entitat, dicti sentència sobre el cas.

 

Fins al moment, la pràctica totalitat de les reclamacions que s’han vingut presentant per la via civil han tingut èxit, excepte en dos únics casos, tots dos resolts per jutjats de primera instància de Madrid, els números 87 i 88, han informat fonts jurídiques. En tots dos casos els jutges van fallar a favor de l’entitat bancària.

 

Fins al moment, la pràctica totalitat de les reclamacions que s’han vingut presentant per la via civil han tingut èxit, excepte en dos únics casos, tots dos resolts per jutjats de primera instància de Madrid, els números 87 i 88, han informat fonts jurídiques. En tots dos casos els jutges van fallar a favor de l’entitat bancària.

El Suprem va admetre a tràmit els recursos de Bankia els passats mesos de setembre i octubre. La queixa de el banc es va interposar, en concret, contra una sentència de l’Audiència Provincial d’Astúries que confirmava la decisió en primera instància de l’Jutjat 10 de Oviedo i una altra resolució, en aquest cas de l’Audiència Provincial de València, avalant decidit pel Jutjat 22 de la capital de la comunitat autònoma.

Els demandants van ser dos matrimonis que van invertir 9.997 euros i 20.868 euros en accions, respectivament. Les audiències provincials van considerar provat que la informació reflectida en l’oferta pública «va resultar incorrecta i inveraç en aspectes rellevants» i va donar aparença d’una solvència que no es corresponia amb la realitat.

Segons l’opinió dels dos tribunals, aquest fet és, a més, independent de qualificació penal que se li doni a aquests fets o de l’autoria que atribueixi als que resultin responsables.

El Supremo obliga a Bankia a devolver invertido en acciones para engañar a la salida a bolsa

Rechaza realizar reclamaciones individuales por lo civil mientras la Audiencia Nacional investiga.

El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha rechazado este miércoles dos recursos presentados por Bankia contra decisiones de diferentes juzgados que se inclinaron para decretar la nulidad de las órdenes de suscripción de acciones de la entidad con ocasión de la salida a bolsa que tuvo lugar en 2011, al considerar que la información que constaba en el folleto informativo no reflejaba la situación económica del banco.

Confirma, por tanto, la anulación de la suscripción de acciones en ambos casos, en los que se tendrá que volver a los clientes las cantidades depositadas. El alto tribunal abre además la vía para que las reclamaciones sobre la compra de acciones que se presenten en adelante, y que suman cantidades millonarias, tengan un resultado positivo.

Por otra parte, alto tribunal ha desestimado todos los motivos de los recursos, entre ellos que la causa penal pendiente ante la Audiencia Nacional –por la salida a bolsa de la entidad y en el que está imputado el ex vicepresidente del gobierno Rodrigo Rato -, pueda paralizar las reclamaciones individuales en vía civil.

Hay demandas por suscripción de acciones contra la entidad por valor de 819,2 millones de euros con datos a 20 del pasado mes de diciembre, si bien Bankia cuenta con una provisión de fondos para hacer frente a este asunto de 1.840 millones de euros, según datos hechos públicos por la entidad.

Inexactitudes en el folleto

La resolución confirma que hubo un error en el consentimiento por parte de los adquirentes debido a las graves inexactitudes del folleto de la oferta pública. Esta declaración puede ser clave para la resolución del ‘caso Bankia’ que se instruye en la Audiencia Nacional precisamente por irregularidades en la salida a bolsa en 2011.

Se confirman así sendas decisiones judiciales procedentes de Asturias y Valencia. Además, se deberán determinar si procede o no aplicar la conocida como ‘prejudicialidad penal’, es decir, si los magistrados que ahora instruyen demandas civiles de afectados por la caída del valor de sus títulos deben o no esperar a que la Audiencia Nacional, que investiga irregularidades en la fusión y salida a bolsa de la entidad, dicte sentencia sobre el caso.

Hasta el momento, la práctica totalidad de las reclamaciones que se han venido presentando por la vía civil han tenido éxito, excepto en dos únicos casos, ambos resueltos por juzgados de primera instancia de Madrid, los números 87 y 88, informaron fuentes jurídicas. En ambos casos los jueces fallaron a favor de la entidad bancaria.

El Supremo admitió a trámite los recursos de Bankia los pasados ​​meses de septiembre y octubre. La queja del banco se interpuso, en concreto, contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias que confirmaba la decisión en primera instancia del Juzgado 10 de Oviedo y otra resolución, en este caso de la Audiencia Provincial de Valencia, avalando decidido por el Juzgado 22 de la capital de la comunidad autónoma.

Los demandantes fueron dos matrimonios que invirtieron 9.997 euros y 20.868 euros en acciones, respectivamente. Las audiencias provinciales consideraron probado que la información reflejada en la oferta pública «resultó incorrecta y inveraz en aspectos relevantes» y dio apariencia de una solvencia que no se correspondía con la realidad.

En opinión de los dos tribunales, este hecho es, además, independiente de calificación penal que se le dé a estos hechos o de la autoría que atribuya a los que resulten responsables.

 

©2023 Huguet & Ostáriz advocats - Lleida

Descubre más desde Huguet & Ostáriz

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo

Ir al contenido